About IMPERIAL

Recruitment Process

Sectors

ContactJobs in England


Germany Jobs


Jobs in Holland


Jobs in Canada


Praca w Anglii

TERMS AND PAYMENT CONDITIONS AT IMPERIALJOBS.CO.UK


Name and address of the headquarters of the Imperial
Imperial - Placement Agency Services and Bartosz Chojnacki
Zwycięstwa 40
75-037 Koszalin
NIP 669-186-43-20
Tel. +48 943400054
Fax +48 943409344

Posting Rules notices by employers:
• Registration on the portal www.imperialjobs.co.uk is voluntary.
• User portal may be institutions and individuals.
• Placing ads is tantamount to acceptance of these Regulations.
• Announcements are published for a specified period - 30 days with the possibility of renewal.
• An announcement may not violate legal norms, customary and ethical.
• It is forbidden to publish in www.imperialjobs.co.uk content at any time with the Polish law, or violates generally accepted decency.
• Advertiser is aware that he is legally responsible for consequences resulting from the publication of their texts, information and announcements, as well as liable for damages resulting from these actions.
• Portal www.imperialjobs.co.uk assumes no responsibility for the content of advertisements and for damages resulting from the use of the site.
• Ads not related to the nature of the portal www.imperialjobs.co.uk will be removed.
• In the event of a breach or violation of these terms and conditions, we reserve the right to remove ads.
• The fees for placing ads on the site www.imperialjobs.co.uk is specified in the pricelist below.
• The fee for placing ads on the portal is a one-time non-refundable upon publication of the notice.
• An example of the appearance of ads - http://www.imperialjobs.co.uk/job-vacancy-of-the-month-jobs-in-nigeria-for-mechanical-civil-electrical-site-hse-piping-maintenance-instrumentation-engineers.php

Prices:
The cost of add for employers (30 days): 199 GBP (900.00 Polish Zloty)

The financial institution is responsible for safe settlement of transactions:
Settlement of transactions by credit card and e-transfer is carried out through the Centre Dotpay Settlement" Detailed conditions of payments through the company DotPay can be found at: www.dotpay.pl.Nazwa i adres siedziby głównej Imperial
Imperial - Agencja Pośrednictwa i Usług Bartosz Chojnacki
Zwycięstwa 40
75-037 Koszalin
NIP 669-186-43-20
Tel. 943400054
Fax 943409344

Zasady zamieszczania ogłoszeń przez pracodawców:
• Rejestracja w portalu www.imperialjobs.co.uk jest dobrowolna.
• Użytkownikiem portalu mogą być instytucje oraz osoby fizyczne.
• Zamieszczenie ogłoszenia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
• Ogłoszenia publikowane są na czas określony tj. 30 dni z możliwością przedłużania.
• Treść ogłoszenia nie może naruszać norm prawnych, zwyczajowych i etycznych.
• Zabrania się publikowania na www.imperialjobs.co.uk treści niezgodnych z polskim prawem lub naruszających powszechnie uznawane dobre obyczaje.
• Ogłoszeniodawca jest świadomy, iż to on ponosi odpowiedzialność prawną za skutki wynikłe z opublikowania swoich tekstów, informacji i ogłoszeń, jak również ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku tych działań.
• Portal www.imperialjobs.co.uk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz za szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.
• Ogłoszenia niezwiązane z charakterem portalu www.imperialjobs.co.uk będą usuwane.
• W przypadku naruszenia bądź łamania postanowień niniejszego regulaminu zastrzegamy sobie prawo do usunięcia ogłoszenia.
• Wysokość opłat za zamieszczenie ogłoszeń w serwisie www.imperialjobs.co.uk określona jest w cenniku poniżej.
• Opłata za umieszczenie ogłoszenia w portalu jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi z chwilą opublikowania ogłoszenia.
• Przykładowy wygląd ogłoszenia – http://www.imperialjobs.co.uk/job-vacancy-of-the-month-jobs-in-nigeria-for-mechanical-civil-electrical-site-hse-piping-maintenance-instrumentation-engineers.php

Cennik zamieszczania ogłoszeń
Koszt zamieszczenia ogłoszenia dla pracodawców (30 dni): 199 GBP (900.00 PLN) 900,00 zł

Instytucja finansowa odpowiadająca za bezpieczne rozliczanie transakcji:
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay”. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem firmy DotPay znajdują się na stronie: www.dotpay.pl.